Begginer
(1st level)

Սովորողները կարող են հաղորդակցվել մինիմալ ձևով, ինչպիսին է օրինակ ընտանիք, ընկերներ, սիրած զբաղմունք և այլն, ունենալ հիմնական քերականական գիտելիքներ և անհրաժեշտ բառեր: